REDDINGSAKTIES

voor de Kalenderpanden


11 maart 1998 bezetting van de Zuiderkerk
24 november 1998 bezetting kantoor Boer Hartog Hooft

2000

12 januari raadsadres aan voordeur burgemeester Patijn gespijkerd
23 januari kraak van (een deel van) het stadhuis
26 januari dichttimmeren van voordeur wethouder Duco Stadig
29 januari eerste demonstratie tegen ontruiming
3 februari raadsadres
22 februari eerste open brief aan de gemeente Amsterdam, in het Parool
22 februari bezetting BAM-lokatie
4 maart vrolijke optocht door de Kalverstraat
september leuzen op gebouwen geschilderd
26 september "nepbrief"
28 september eetcafé verplaatst naar restaurant Joop Braakhekke
29 september bezoek aan café Dantzig
29 september bezetting kantoor Grondbedrijf, met kippen
29 september concertpodium op Leidseplein
30 september "BAM op de Dam"
30 september sloten van voordeuren raadsleden dichtgelijmd
1 oktober tweede grote demonstratie
8 oktober wethouder Krikke "getaart"
13 oktober ingezonden brief, Parool
16 oktober tweede open brief
18 oktober bezoek aan raadsvergadering, uitdelen foto's

reaktie op interviews hoofdcommissaris en burgemeester
lopende akties: e-mail

 Bezetting Zuiderkerkstoren
bezetting Zuiderkerkstoren11 Maart 1998

Bezetting Zuiderkerk

De bewoners en gebruikers presenteren een adres aan de gemeenteraad waarin wordt aangedrongen op een gedegen beleid op het gebied van woonwerkpanden.
Dit gebeurt tijdens een 1-urige bezetting van de Zuiderkerk, die ingericht is als informatiecentrum voor bouwprojecten van de gemeente.


 Krakopoly, foto Marco Okhuizen 24 november 1998 (twee jaar na de kraak)

De bewoners bezetten het kantoor van makelaar Boer Hartog Hooft en eisen stopzetting van de verkoop van de te realiseren luxe appartementen.12 januari 2000
Aan Burgemeester Schelto Patijn wordt een raadsadres aangeboden
in de vorm van een groot houten bord
dat aan de voordeur van zijn ambtswoning wordt geschroefd:


Raadsadres (samenvatting)

Geachte Gemeenteraad,

'Geen cultuur zonder subcultuur'.
Met deze recente uitspraak van Patijn heeft de politiek zich voor de zoveelste maal positief uitgelaten over woon-werkpanden.
Tot op heden wordt de sympathie echter alleen op gemakkelijke wijze met de mond beleden. De afgelopen jaren zijn er slechts woon-werkpanden ontruimd. Als zoethoudertje is een onwillige, mandaatlozen en naïeve projectgroep in het leven geroepen die 'het probleem moet oplossen'.
Onlangs hebben ook de Kalenderpanden een optrotbrief gekregen. De bewoners en gebruikers moeten plaats maken voor 47 luxe appartementen. De Kalenderpanden zijn echter eigendom van de gemeente zelf, ze kan er haar eigen beleid mee voeren. Het ontruimen van deze panden is daarmee ook een politieke keuze, ontruimen is kleur bekennen.
Wie van mening is dat betaalbare plekken van wonen en cultuur zich slechts aan de 'rafelranden' van de stad mogen bevinden accepteert het dictaat van de markt en al haar gevolgen zoals verschraling, verarming, vertrutting en vercommercialisering. Bovendien zou een ontruiming erg voorbarig zijn, aangezien over de omstreden nieuwbouwplannen het laatste woord nog niet gezegd is:
- De Raad van State moet zich nog uitspreken over de vraag of de monumentale panden inderdaad zo ingrijpend verbouwd mogen worden dat ze van de Rijksmonumentenlijst moeten worden geschrapt.
- Een aantal vergunningen zijn onbevoegd afgegeven, tegen andere lopen bezwaren.
De overhaaste poging van de gemeente om de panden te ontruimen maakt het ongeloofwaardig dat de gemeente op integere wijze met bewoners en haar panden omgaat.

Wij vragen U dan ook te besluiten:
1) Het huidige gebruik van de Kalenderpanden als woon-werkruimte voort te zetten.
2) De lopende procedures af te wachten.

Ontruiming van de Kalenderpanden? Dat doet de deur dicht!

kalendertanden
23 januari 2000

Kraak van (deel van) het Stadhuis

(persbericht)
KRAKERS KRAKEN STADHUIS AMSTERDAM
Vanmiddag hebben de krakers van de Kalenderpanden een ruimte in de Amsterdamse Stopera gekraakt.
De krakers hebben de bedoeling de ruimte in te richten als 'informatiepunt' over de met ontruiming bedreigde panden.
Het informatiepunt is niet alleen voor het grote publiek bedoeld, maar ook voor politici die blijkbaar onvoldoende op de hoogte zijn van het bestaan en belang van de Kalenderpanden.
De gemeente (eigenaresse) eist in een kort geding dat ze tegen de bewoners heeft aangespannen de ontruiming.
De panden zijn in drie jaar uitgegroeid tot een plek waar naast bewoning tal van publieke activiteiten plaatsvinden. Deze variëren van toneel tot concerten en van een restaurant tot filmavonden.
De gemeente heeft zich in het verleden meerdere malen op het standpunt gesteld dat zulke plaatsen behouden moeten blijven. Volgens de bewoners blijft het echter bij met de mond beleden sympathie en zijn er de afgelopen jaren juist veel vergelijkbare plekken ontruimd (Silo, Vrieshuis, OLVG).
De gekraakte ruimte, die ook wel 'vissekom' wordt genoemd, is een ronde ruimte met veel glas op de begane grond van de Stopera. De afgelopen jaren zijn hier onder meer het buro sociale raadslieden en de politiepost Waterlooplein gevestigd geweest.
Als alles volgens plan verloopt zal het informatiepunt de komende week tussen 13.00 en 17.00 uur geopend zijn.

SUCCES NA KRAAK STADHUIS
De krakers van de Kalenderpanden die vanmiddag een ruimte in het Amsterdamse stadhuis kraakten, hebben hun eerste succes geboekt.
Verantwoordelijk wethouder Krikke zegde onder druk van de bezetting een gesprek met de krakers toe.
Het was de bedoeling in de gekraakte ruimte een 'informatiepunt' over de Kalenderpanden in te richten teneinde publiek en politiek over de dreigende ontruiming te informeren. De beheerder van het stadhuis gelastte echter ontruiming van de ruimte, wat door de krakers geweigerd werd.
Na overleg werd echter besloten dat de ruimte verlaten zou worden indien er een gesprek met de verantwoordelijke wethouder zou plaatsvinden.
Het gesprek zal maandag om 14.00 uur plaatsvinden in zaal 0239 van de Stopera.


24 januari 2000

Gesprek met Wethoudster Krikke (verslag/persbericht):

Krakers Kalenderpanden kwaad op Wethoudster Krikke

Het gesprek dat de gebruikers en bewoners van de Kalenderpanden naar aanleiding van een eerdere bezettingsaktie hadden met wethouder Krikke is uitgelopen op een flop. De wethouder volhardt in de plannen voor ontruiming van de Kalenderpanden en blijkt niet bereid om naar een alternatief te zoeken.

De wethouder erkent het belang van plekken als de Kalenderpanden. Zij schaart zich daarbij aan de zijde van burgemeester Patijn in zijn nieuwjaarsrede in de Uitkrant. Mooie loze woorden, geen daden.
Behoud van de Kalenderpanden zou niet mogelijk zijn, omdat de gemeente contractuele verplichtingen heeft ten opzichte van de projektontwikkelaar (De BAM). Dit is een duidelijk voorbeeld van politieke onwil. Het is namelijk niet ongebruikelijk om met de projektontwikkelaar naar een andere oplossing te zoeken als daar aanleiding voor is. De deal tussen de projectontwikkelaar Bakker en de gemeente over de Vietnamweide is algemeen bekend.
Op de vraag of de gemeente sowieso met de BAM over dit soort zaken gepraat heeft werd negatief geantwoord door de wethouder.
Wethouder Krikke had de gebruikers en bewoners niks nieuws te vertellen. Ook eerder gedane beloftes van de sekretaris van wethouder Stadig over eventuele vervangende ruimte worden niet hard gemaakt. Ze blijkt alleen over ontruimen te willen denken en heeft geen lef om alle mooie woorden in konkrete politiek om te zetten.

Wij eisen nog steeds dat de gemeente het ontruimingskortgeding van 31 januari a.s. terugtrekt en de juridische lopende zaken rondom het pand afwacht, naast dat ze aantoonbaar politiek hun best hebben gedaan om het tij voor de Kalenderpanden ten goede te keren.
Als de gemeente de beloftes, en verwachtingen geschapen door het instellen van een projektgroep broedplaatsen, niet waarmaakt zijn politici zelf verantwoordelijk voor de verstoring van hun openbare orde.

Het gesprek met wethouder Krikke was een direkt gevolg van een kraakaktie van een gedeelte van het stadhuis waar de krakers een informatiecentrum wilden inrichten omdat informatie omtrent de Kalenderpanden blijkbaar nooit door de ambtelijke strooplaag en achterkamertjes tot de gemeentepolitieke verantwoordelijken doordringt. Achteraf blijkt dat ook dit gesprek een zoethoudertje was. De bereidheid om het echt ergens over te hebben was er niet.


26 januari 2000

Duco Stadig

Deuren van Wethouder Duco Stadig en de BAM
dichtgetimmerd met tekstborden
tegen de voorgenomen ontruiming29 januari 2000

Grote Kalenderpandendemonstratie


29 januari 2000
Op zaterdag 29 januari trok een bonte verzameling mensen door de binnenstad van Amsterdam om te demonstreren voor het behoud van de Kalenderpanden aan het Entrepotdok. De opkomst was geweldig: ruim 1500 mensen uit Amsterdam, Groningen, Nijmegen, Barcelona (om maar wat plaasten te noemen) hadden zich verzameld op de Westermarkt. Er was gezorgd voor twee podia, rijdend en drijvend, waarop bands en sprekers acte de présence gaven. Verschillende andere (bedreigde) panden grepen de demonstratie aan om mee te protesteren tegen de onzalige voornemens van de gemeente Amsterdam, die van de stad een bloedeloos geheel dreigen te maken waar het enkel nog goed toeven is voor yuppen en toeristen. Om de demonstratie van extra luister te voorzien en de woorden kracht bij te zetten werd onderweg Amstel 198 gekraakt (het kleinste huisje van Amsterdam, nu in gebruik als veredelde stoppenkast). Het vuurwerk dat bij de kraak werd afgestoken galmt nu nog na in de Stopera... Ofschoon de politie ter hoogte van de Blauwbrug nog wat tegenpruttelde kreeg de stoet vrije doorgang naar de Prins Hendrikkade. Zonder incidenten werden de Kalenderpanden bereikt, het eindpunt van de demonstratie. Vuurwerk en dampende borden soep verwelkomden de demonstranten, de volgende serie bands draaide zich reeds warm op de podia buiten en binnen. Het bleef nog lang onrustig op straat...
Met dank aan: alle demonstranten, de sprekers en spreeksters, de Breedbek-kikker en Food Not Bombs Amsterdam, Theaterstraat, De Antifare (B), Kees Sax voor het lenen van zijn boot, Seein' Red en Blisters (op de boot), Sober Response en Protest (op de wagen), Quetzal (B), Stillborn (D) en Armand (Ben ik te min? Podium eindpunt), Milky Whimpshake (UK) en The Ex (podium binnen).

foto


3 februari 2000

Auteur Geert Mak, journalist Frans Heddema en historicus Richter Roegholt dienen een raadsadres in als protest tegen wat zij aanduiden als de 'verschraling van de binnenstad'.


22 februari 2000

In het Parool verschijnt een Open Brief aan de gemeente Amsterdam met de kop: 'Geen ontruiming Kalenderpanden'.
De brief is ondertekend door vijfhonderd mensen die zich ook hebben gevoegd bij het zetten van de advertentie door minimaal 15 gulden over te maken.


22 februari 2000

Bezetting BAM-lokatie
Een bouwplaats aan de Amsterdamse Herengracht, vlakbij de Vijzelstraat, de locatie waar voorheen het bevolkingsregister gevestigd was en waar op dat moment werd gebouwd door de BAM in opdracht van Purmer BV.
In een eerder gesprek met wethouder Krikke werd gesteld dat de gemeente niet meer onder de contracten met de BAM voor de verbouwing van de Kalenderpanden uit kon komen.
Het bezette object bewees dat er met projectontwikkelaars het nodige geregeld kan worden indien daar de politieke wil toe bestaat: de BAM kreeg dit object namelijk aangeboden als ruiloptie nadat er enkele wijzigingen in een ander plan waren gekomen.
De BAM wilde niet op de bezetting ingaan: zij gaan namelijk niet over politiek!


4 maart 2000

'Vrolijke Optocht'
De culturele, politieke en artistieke groepen die evenementen in de Kalenderpanden organiseren, hielden een 'vrolijke optocht' door de Kalverstraat. Uit protest tegen de ontruiming van de gekraakte vrijplaats aan het Entrepotdok zetten zij buiten op straat neer wat zij gewoonlijk binnen doen.
Dwars tegen de kooplustige meute in, temidden van de snelle muziek en commercie, felle kleuren en lichten kwamen zij met costuums en uniformen, tractoren en experimentele muziek, dichters en gaarkeuken, vuur- en spaceman met rookcanon, life radio van Patapoe, Brechtliederen en een vier-bakfietsen-podium. Met een dergelijke vertoning toonden ze wat de waarde is van een vrijgevochten ontmoetingsruimte voor kunst en cultuur als de Kalenderpanden.
De Kalverstraat was als locatie uitgekozen voor dit protest tegen de eendimensionale stad van consumptiecultuur en tweeverdieners. Waar geen ruimte is voor een afwijkend en experimenteel geluid.
Georganiseerd door theatergroep Tocht, theatergroep Basta, theatergroep Zeezucht, Galerie October, kunstenaarsgroep Pretty Babies, vrije radio Patapoe, DOKradio, Kraakgeluiden in de Binnenstad (improvisatie sessies), GRAP, Palabras (nieuwe dichters), Throw Away Cafe, Alternative Queerparty, Inrichting (Gothic dance), Schijnbeweging (vrijzinnig cultureel podium), Eyediom (filmatelier), Waskracht! (VPRO-TV), 't Hoedje (vechtsport Tai-Jitsu), TerrorKitchen (volkskeuken), Peper restaurant, woongroep (bewoners), Salamander (bakfietsenverhuur), Autonoom Centrum (opvang illegalen).

Tevens sturen deze gebruikers van de Kalenderpanden een aangetekende brief naar burgemeester Patijn met de vraag: 'Waar moeten wij heen?' Antwoord blijft uit.


september 2000

Beklad Van Heutszmonument   Leus aan Hoogte Kadijk

18 september 2000 [squat!net]: "DOK BLIJFT" leus haalt krant
Bij toeval belandt noodkreet Kalenderpanden in de verfilming van Harry Mulisch' boek 'De ontdekking van de hemel'.


26 september 2000

Solidariteitsaktie door Actiegroep 'kadijken aangeharkt': "Nepbrief" van de Gemeente Amsterdam.
Referentie: 0031020, Behandeld door: mr J.H.M. Gieske, Sector: AZ/Bestuurszaken, Telefoon: 020-675.2667 / 664.1590, Fax: 020-552.43333
Bestemmingsplan 'de Kadijken', Datum 26 september 2000
Aan de bewoners van dit pand
Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van de recente wijzigingen in het bestemmingsplan geldend voor de percelen Entrepotdok nummers 87 t/m 98, heeft het gemeentebestuur het initiatief genomen om de ontwikkelling van het gebied dat bekend staat als de Kadijken ter hand te nemen. Het gemeenebestuur laat zich hierbij begeleiden door het externe adviesbureau BRO uit Vught en verschillende adviesorganen. Na ampel beraad met bevoegde instanties is een concept ontwikkeld waarin "opwaardering van de wijk" centraal staat. Het college van B en W wil graag alle mensen die werken en wonen op de Kadijken informeren over deze ingrijpende veranderingen.
Vanwege de verwachte economische ontwikkelingen voor de regio Amsterdam en omstreken voorziet het gemeentebestuur een explosieve groei in de vraag naar koopwoningen. Amsterdam wil differentiatie beleid actiever gaan uitvoeren, waarbij het overschot aan in slechte staat verkerende huurwoningen geleidelijk aan wordt vervangen door luxe koopwoningen.
Binnen het nieuwe Integraal Kwaliteitsplan Oostelijke Eilanden (IKOE II) blijkt het gebied aan de Kadijken bij uitstek geschikt om koopappartementen in het hoogste segment van de woningmarkt te realiseren. Met het oog op deze opwaardering is besloten te onderzoeken in hoeverre het bestemmingsplan dusdanig gewijzigd kan worden dat sociale huisvesting binnen een termijn van vijf jaar geheel is verdwenen. Daarnaast worden alle ligplaatsvergunningen voor woonarken en/of woonboten alsmede voor zgn 'pleziervaart'-boten heroverwogen, waarbij gestreefd wordt naar herplaatsing buiten het gebied. IKOE II wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij het pilot-project "Kadijken, opwaardering van de wijk" alle woon- en werkeenheden binnen de postcode gebieden 1080 BA t/m BW, 1018 ZD t/m ZT en 1018 WW omvat.
Graag informeren wij u over de stappen die leiden tot het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied. Op de vergadering van de Commissie Algemene Zaken van 3 oktober 2000 worden de plannen nader toegelicht. De commissie-vergadering is in beginsel openbaar. U kunt desgewenst op bovenstaande telefoonnummer nadere informatie inwinnen. Wilt U spreektijd aanvragen, dan dient U dit vooraf te melden bij de verantwoordelijke ambtenaar R. Kemmeren telefoonnummer 020-552.2700.
In de hoop U voldoende te hebben geinformeerd, Hoogachtend, de voorzitter van de Commissie Algemene Zaken, voor deze, mr J.H.M. Gieske, adjunct-secretaris Binnenstad.

Reacties:

1. Persbericht gemeente
datum: 28 september 2000
VERVALSTE BEWONERSBRIEF VERSPREID OP DE KADIJKEN
Onlangs ontvingen de bewoners van de kadijken een bewonersbrief in verband met ophanden zijnde plannen van de gemeente om het bestemmingsplan voor dit gebied te wijzigen. De sociale huisvesting zou binnen een termijn van vijf jaar geheel worden wegbestemd.
De brief bevat niet alleen onjuiste informatie, ook is de indruk gewekt alsof hij van de gemeente afkomstig zou zijn: hij is afgedrukt op gemeentelijk briefpapier en ondertekend door de voorzitter van de Commissie Algemene Zaken. De brief is nadrukkelijk niet afkomstig van de gemeente. Zij heeft daarom inmiddels bij de politie aangifte gedaan van valsheid in geschrifte.
De Bewoners van het gebied worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
Voor Informatie:
Thio Sian-Lie / Petra van der Peijl
telefoon 020-552 4555/552 4331
afdeling Communicatie
Dienst Binnenstad Amsterdam

2. Brief gemeente
Aan hen die wonen in het gebied omgrensd door de Nieuwe Vaart, het Entrepotdok, de Sarphatistraat en het Kadijksplein
Betreft: vervalste bewonersbrief Kadijken, d.d. 26 september 2000
Datum : 29 september 2000
Geachte mevrouw, mijnheer,
Een dezer dagen is een bewonersbrief in uw buurt verspreid met als onderwerp Bestemmingsplan 'Kadijken'. Op het eerste gezicht lijkt de brief afkomstig te zijn van de gemeente - hij is afgedrukt op gemeentelijk briefpapier en ondertekend door de voorzitter van de Comissie Algemene Zaken. Het gaat hier echter om een vervalsing. De brief is niet afkomstig van de gemeente. Gisteren is dan ook bij de politie aangifte gedaan van valsheid in geschrifte.
De informatie die in de brief wordt verstrekt, is volstrekt onjuist.
De gemeente ontplooit op dit moment geen initiatieven om het Kadijkengebied te herontwikkelen en laat zich hierin evenmin begeleiden door het (ons geheel onbekende) "bureau BRO uit Vught".
- Er wordt gerept van ingrijpende veranderingen. De gemeente zou voornemens zijn te onderzoeken of het mogelijk is de sociale woningbouw uit het gebied weg te bestemmen (door een wiiziging van het bestemmingsplan). Ook de ligplaatsvergunningen van de woonboten en pleziervaartuigen zouden worden heroverwogen. De gemeente heeft geen enkele plannen in deze richting.
- Het Integraal Kwaliteitsplan 0ostelijke Eilanden waarin de uitvoering van deze plannen zou staan, bestaat niet: er is geen pilotproject Kadijken. De postcodes die worden genoemd om de ontwikkelingsgebieden mee aan te duiden, zijn verzonnnen.
- De plannen zijn niet geagendeerd voor de Commissie Algemene Zaken van 3 oktober a.s.
De gemeente betreurt het dat met de vervalste brief is geprobeerd om onrust onder de bewoners te zaaien. We hopen hiermee (mogelijke) onrust bij u te hebben weggenomen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Communicatie, tel. 020 - 552 4555/4331.
Met vriendelijke groet,
Dienst Binnenstad Amsterdam

3. Brief van huurdersvereniging "de gekroonde valk" aan de Kalenderpanden (...)
Beste kalenderpanders,
wij wonen op de Hoogte Kadijk en zijn behoorlijk geschokt door jullie actie met de "nepbrief" van de gemeente. Al eerder hebben wij gemerkt dat jullie in de buurt zelf weinig steun zoeken, terwijl die er zeker is, maar deze actie geeft aan dat jullie vanuit een ivoren toren mentaliteit alleen maar met jullie eigen belang bezig zijn.
Deze brief is namelijk ook beland bij een aantal huizen, die met de trappetjes ervoor, waar al jaren onrust over is.
Ooit, in een voor jullie ver verleden van ruim 20 jaar, hebben wij deze huizen ook gekraakt om ze te behoeden voor sloop en nieuwbouw, met een eveneens speculatief karakter. Nog steeds is ons voortbestaan in deze huizen
niet gegarandeerd. Het mag jullie dus duidelijk zijn dat jullie brief onder vele bewoners van dit rijtje voor heftige onrust zorgde.
Voor jullie historische kennis verder nog: dit rijtje huizen is het eerste project in Amsterdam geweest waarbij de krakers gezorgd hebben voor verkoop van de particuliere eigenaar aan de gemeente en een samenwerking van gemeente en krakers om huizen te renoveren.
Jullie voeren op een moderne manier actie, dus vooral via de media, maar als jullie in een eerder staadium beseft hadden dat je een basis moet creeren in de buurt waar je gevestigd bent had dit tot veel meer kunnen leiden.
Is het nooit bij jullie opgekomen bij iedereen affiches in de bus te gooien met de vraag of als de bewoner jullie wil steunen hij dat affiche voor het raam kan hangen?
Het zou op veel plaatsen gebeurd zijn, maar deze sympathie hebben jullie met deze actie wel een beetje verspeeld.
Sluit je niet op in je eigen ivoren krakerswereldje, jullie hebben de steun van anderen veel te hard nodig!
En een excuusje van jullie kant naar ons zouden wij erg prettig vinden.
Gegroet, namens huurdersvereniging de Gekroonde Valk.

4. Brief actiegroep "kadijken aangeharkt" als reactie op brief huurdersvereniging aan Kalenderpanden
Hallo beste mensen van huurdersvereniging 'de gekroonde valk',
Hierbij willen wij reageren op jullie brief aan de bewoners van de Kalenderpanden over het verspreiden van de gemeentelijke nepbrief in onze buurt. Wij zijn net als jullie bewoners van de Kadijken en hebben met elkaar nagedacht over een ondersteunende actie voor de Kalenderpanden.
Voor de goede orde willen wij allereerst stellen dat wij geheel onafhankelijk van de bewoners en gebruikers van de Kalenderpanden hebben gehandeld. Zij wisten niets van onze nepbrief, één bewoner van de Kalenderpanden vertrouwde ons zelfs toe dat hij van de inhoud van de brief zo schrok, dat hij meteen een bezwaarschrift wilde gaan schrijven.
Wij zijn van mening dat het goed is om op veel verschillende manieren actie te voeren om een plek als de Kalenderpanden te behouden. Wij zelf hebben ervoor gekozen om de buurtbewoners op een ongebruikelijke manier alert te maken op datgene wat zich afspeelt.
Dat de brief van de gemeente bij sommige buurtbewoners nogal rauw is gevallen, mag zo zijn: dat was ook de bedoeling. Zoals jullie weten verschilt de inhoud van de brief helaas weinig van de realiteit. Het enige wat wij in onze brief gedaan hebben is een duidelijke formulering kiezen, iets wat de Gemeente zelf over het algemeen zorgvuldig vermijdt. De huidige gemeentelijke plannen om 32.000 woningen te doen verdwijnen uit de sociale huursector liegen er niet om.
Wij denken dat het ontruimen van de gekraakte Kalenderpanden om er luxe appartementen in te bouwen niet een op zichzelf staande gebeurtenis is. Het is het zoveelste voorbeeld van het beleid van de Gemeente om de stad schoon te harken voor de rijke(re) mensen. Het meest schokkende aan onze brief is eigenlijk dat het net zo goed een échte brief van de Gemeente had kunnen zijn.
De brief is verspreid in de hoop dat heel veel verontruste buurtbewoners contact zouden opnemen met de Gemeente en haar om verantwoording zouden vragen voor haar beleid. Voor zover wij weten is dat aardig gelukt. Ook jullie als huurdersvereniging geven nu aan enige verbondenheid te voelen met de gekraakte Kalenderpanden. Het staat jullie vrij onze actie af te keuren maar laat onze brief jullie er vooral niet van weerhouden die verbondenheid vorm te geven. De bewoners en gebruikers van de Kalenderpanden zijn ons inziens zeer open en aardig en zullen ongetwijfeld blij zijn als juist buurtbewoners hen willen ondersteunen. Jullie kritiek dat de Kalenderpanden actie voeren vanuit hun ivoren krakerswereldje onderschrijven wij geenszins. Een ieder is er welkom, dus kom uit je huis en doe mee op je eigen wijze.
In de hoop jullie voldoende te hebben geïnformeerd en met vriendelijke groeten,
Voor deze gelegenheid,
Actiegroep 'kadijken aangeharkt'.


donderdag 28 september 2000

Restaurant Joop Braakhekke toneel voor actie tegen ontruiming Kalenderpanden.

Dan maar naar Joop Vanavond om 18.30 heeft een groep van 25 actievoerders geprotesteerd tegen de aankomende ontruiming van culturele vrijplaats de Kalenderpanden.
Zij deden dit in restaurant Le Garage van de bekende tv-kok Joop Braakhekke.
Ze hielden er een afscheidsspeech en deelden flyers uit aan de gasten.
Met de ontruiming van de Kalenderpanden zou het aldaar gevestigde low-budget-eetcafe VoQ geen locatie meer hebben.
De actievoerders hebben het chique Le Garage uitgekozen als toneel voor hun protest, omdat zij niet over het budget beschikken er wekelijks te eten.
In de Kalenderpanden kunnen ze wel terecht omdat een maaltijd daar slechts vier gulden kost.


vrijdag 29 september 2000

In (vrij)plaats van de Kalenderpanden: Dok-Bar nu in cafe Dantzig

Vijftig mensen verhuisden de Dok-Bar tijdens de vrijdagmiddagborrel naar cafe Dantzig in de Stopera.
Zij gaven speciaal gebrouwen Dok-bier weg en maakten hun ongenoegen over de ontruimingsplannen kenbaar aan de aanwezigen, waaronder Amsterdamse politici.
De bedrijfsleider dreigde de actievoerders met geweld te verwijderen.
Het aanwezige gemeenteraadslid Rene Danen, AmsterdamAnders/deGroenen, steunde de actie en verklaarde namens zijn fractie tegen de ontruiming te zijn.
De Dok-Bar is het avondcafe in de Kalenderpanden. Het is een plaats waar velen voor weinig geld een biertje komen drinken.
Daarnaast biedt het (actie)groepen die geld nodig hebben voor een intitiatief, de gelegenheid de financiering van dit initiatief rond te krijgen; wanneer zij een avond de bar bemannen, mogen zij de opbrengst van die avond hiervoor gebruiken.


Brouwerij 't IJ geeft een speciaal Dokbier uit.

dokbier
Betonklont met versiering
vrijdag 29 september 2000

Kalenderpanden bezetten kantoor eigenaar

Op vrijdag 29 september werd het kantoor van het Grondbedrijf, de eigenaar van de Kalenderpanden, voor korte tijd bezet.
In het pand werd een tiental kippen achtergelaten die het grondbedrijf tot een broedplaats moesten herscheppen.
Ook werd er een enorm spandoek uit de betonklont aan de Amsterdamse versie van de Stalinallee gehangen.

reaktie van direkteur Grondbedrijfvrijdag 29 september 2000

Podium Kalenderpanden doet Leidseplein aan op zoek naar nieuwe lokatie
Vrijdagavond 29 september vond op het Leidseplein een optreden plaats van de reggaeband Low Budgetarians onder het motto 'Podium Kalenderpanden staat op straat'. Drieduizend Amsterdammers en toeristen woonden het een uur durende optreden bij.
De Kalenderpanden bieden als culturele vrijplaats een podium aan voornamelijk alternatieve bands die elders vaak geen kans krijgen voor een groot publiek te spelen. De lage toegangs- en drankprijzen maken dit mogelijk. Er vinden optredens plaats in allerlei muziekstijlen, van punk en techno, tot folk en reggae. Alles op non-commerciele low-budget-basis, zodat het voor arm en rijk toegankelijk is.
De aankomende ontruiming van de Kalenderpanden betekent een groot verlies voor de culturele diversiteit van Amsterdam.
De toegevoegde waarde van deze culturele vrijplaats wordt breed gedragen in de Amsterdamse samenleving. Uit een enquête van politieke partij Amsterdam Anders/de Groenen blijkt dat 49% van de Amsterdammers tegen ontruiming van de Kalenderpanden is (27% geen mening). Zelfs burgemeester Patijn schaart zich met zijn uitspraak 'Geen cultuur zonder subcultuur' achter deze gedachte. Helaas handelt de gemeente niet altijd volgens haar eigen beleidslijnen. Zij heeft namelijk besloten de Kalenderpanden te verkopen aan projectontwikkelaar BAM die er luxe-appartementen in zal realiseren.


zaterdag 30 september 2000

"BAM op de DAM", theaterspektakel
Een groep van ongeveer 100 bewoners en gebruikers van de Kalenderpanden liep met 35 geverfde dozen in een bonte optocht via de Spuistraat en het Rokin naar de Dam. Daar aangekomen zijn de dozen opgebouwd tot een mooie weergave van wat de Kalenderpanden nu zijn; bloeiend en veelzijdig. Een bewoonster van de panden hield op het dak een speech over de invulling van de multi-functionele woon- werk en cultuurpanden.
Haar verhaal werd echter verstoord door een 10-tal politieagenten en ME-ers die de boel kwamen ontruimen. Direct na de ontruiming gingen de Bammers (de bouwmaatschappij) aan de slag om de panden weer opnieuw op te bouwen, maar nu als saaie eentonige luxe appartementen. Ondertussen hield burgemeester Patijn een toespraak over het gemeenebeleid; "Geen cultuur zonder subcultuur, maar er moet wel iets te verdienen zijn". Toch schrok hij wel van het uiteindelijke resultaat "Gatver wat lelijk, wat heb ik nou gedaan. Ik was toch een socialist". Maar in mum van tijd snelden speculant en projectontwikkelaar toe die wél erg blij waren met de luxe appartementen en dan vooral met het heerlijke geld wat ze er aan verdiend hadden.
De krakers lieten dit niet op zich zitten, onder de leuzen "De Kalenderpanden blijven van ons" en "Blijf met je handen van de Kalenderpanden" gingen de luxe appartementen in rook op en werden de Kalenderpanden teruggepakt.
Verslag in English


zaterdag 30 september 2000

Deur dicht bij gemeente voor Kalenderpandenhet kopspandoek zondag 1 oktober 2000

Demonstratie tegen ontruiming Kalenderpanden

Bijna duizend krakers en sympathisanten verzamelden zich zondagmiddag op de Dam om te demonstreren tegen de op handen zijnde ontruiming van de Kalenderpanden.
De demonstranten gooiden bij het hoofdbureau van politie aan de Marnixstraat met vuurwerk. Tegen half vijf eindigde de demonstratie bij de Stopera.
Vanaf dinsdag mogen de Kalenderpanden worden ontruimd. De gemeente doet de panden over aan een projectontwikkelaar die er luxe appartementen in wil vestigen. De krakers claimen de Kalenderpanden als zogenoemde culturele broedplaats. De gemeente Amsterdam belooft kunstenaars al jaren plaatsen waar zij ongestoord kunnen werken; culturele broedplaatsen. Volgens de krakers zijn de Kalenderpanden uitgegroeid tot zo'n plek. Er worden concerten gegeven, films gedraaid, radio gemaakt en er is een restaurant. De krakers vinden dat hun beste culturele broedplaats wordt afgepakt in ruil voor het grote geld.

Verslag en foto's
Nog meer foto's, door Jan Blankestein.

Geen ontruiming Kalenderpanden


zondag 8 oktober 2000

Wethouder Economische Zaken Krikke tijdens de opening van de aangeharkte Nieuwendijk 'getaart'

Aktievoerders gooiden haar twee slagroomtaarten in het gezicht. Twee mensen werden gearresteerd.

PERSBERICHT:
WETHOUDER KRIKKE 'GETAART'
Vanmiddag is wethouder Economische Zaken Krikke tijdens de opening van de aangeharkte Nieuwendijk 'getaart'. Aktievoerders gooiden haar twee slagroomtaarten in het gezicht. Twee mensen werden gearresteerd. Aanleiding voor de taartaktie zijn het gesjoemel en de leugens van de wethouder rond de Kalenderpanden. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de wethouder ontkent ooit een raadsadres van de Kalenderpanden te hebben ontvangen. Een raadsadres is een schrijven aan de gemeente waardoor men een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad of een commissie kan krijgen.
De bewoners van de Kalenderpanden hebben reeds in januari een raadsadres aan de gemeenteraad gericht. Toen onlangs de partij Amsterdam Anders verzocht de adressen te agenderen, verklaarde wethouder Krikke alleen een brief te kennen die Geert Mak en een aantal andere notabelen schreven naar aanleiding van de gang van zaken rond de Kalenderpanden. Ook haar antwoord op deze brief bevatte een aantal pertinente onjuistheden. Zo werd gesteld dat de verkoop van de Kalenderpanden al plaats heeft gevonden. In werkelijkheid heeft de gemeenteraad de verkoop (erfpachtakte) nog niet gefiateerd.
Tijdens de bezetting van het Grondbedrijf op vrijdag 29 september bleek echter na een korte 'snuffelaktie' in de archieven dat het raadsadres wel degelijk bij de gemeente bekend is. Er zijn zelfs afspraken over de afhandeling gemaakt. De stukken waar dit uit blijkt zijn bijgevoegd.
Bovenstaande kunnen wij niet anders uitleggen dan als moedwillige obstructie door Krikke of haar ambtenaren. Het is de vraag of de gemeenteraad er genoegen mee neemt op deze wijze voorgelogen te worden. Wij nemen dat in ieder geval niet.
Taarters zonder grenzen, afdeling Amsterdam
N.B.: De beantwoording van het raadsadres van de heer Mak vond plaats tijdens de vergadering van de Commissie Binnenstad van 21 september.
EINDE PERSBERICHT

Op de foto: wethouder Krikke (onder rode paraplu), met slagroom.
Zie ook gesprek met Krikke n.a.v. kraak Stadhuis.


vrijdag 13 oktober 2000

ingezonden brief in Parool

Het is niet te laat voor de Kalenderpanden

Het is ronduit belachelijk dat niemand in een eerder stadium tot het inzicht is gekomen dat er voor het behoud van de Kalenderpanden een prachtige oplossing voor het grijpen ligt.

Het is heilloos om te twisten over dé Kalenderpanden. Dat zijn er namelijk twaalf, en daarvan zijn er slechts vier gekraakt. Wij zijn nog steeds van mening dat dit gegeven uitgangspunt moet zijn voor het vinden van een voor de hand liggende oplossing. Van de 47 te bouwen appartementen zijn er nu 37 verkocht, de zaak is dus niet verloren. De BAM kan het grootste deel van het complex commercieel in de markt zetten en toont zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door de rest af te staan voor het instandhouden van een zogenaamde 'broedplaats'. Wethouder Stadig kan daarmee zijn verse broedplaatsenbeleid een goede start geven.
Wij hebben de afgelopen dagen de betrokken partijen - wethouder, krakers en projectontwikkelaar - opgeroepen om die kans te benutten om tot een vergelijk te komen. De krakers opperden een ander deel van het pand te betrekken, zodat de bouwtekeningen niet eens hoeven worden aangepast. Het lijkt er nu op dat ondanks de inspanningen van ondergetekenden, de coöperatieve opstelling van de krakers en de bereidheid tot onderhandelen van de wethouder, de macht van het geld, in dit geval projectontwikkelaar BAM, blijft regeren.
De BAM heeft de zaak wel bestudeerd, maar constateert dat er in alle Kalenderpanden al appartementen verkocht zijn. De koopcontracten openbreken en ontbinden zal tot hoge uitkoopsommen en/of schadeclaims leiden. Daarmee is voor de BAM de kous af: het behoud van een kunstenaarsvrijplaats binnen de Kalenderpanden is voor de projectontwikkelaar geen optie. Dat is eigenlijk te gek voor woorden.
Waar een opening is, moet ook een oplossing gevonden worden. Dat vraagt van wethouder, ambtelijk apparaat en bedrijfsleven een genuanceerde opstelling en de bereidheid om tot een compromis te komen. Stadig heeft de BAM ook in de toekomst nog genoeg te bieden in Amsterdam. Dan kan de BAM zich nu ook inschikkelijk tonen. De huizenmarkt verzekert de projectontwikkelaar toch al van riante winsten, daarvan mag ook een deel de stad ten goede komen. Nu lijkt de toekomst van Amsterdam slechts bepaald te worden door het grote geld verdienen. Willen we in deze stad ook ruimte bieden aan aanstormend talent, jongeren en low-budgetactiviteiten, dan moeten denk- en daadkracht worden gebundeld. Nu gaat er een uniek initiatief op een prachtige plek in de binnenstad verloren. En dat is niet de eerste keer, denk alleen al aan de Graansilo, Vrieshuis Amerika, en straks het Westerdok.
Willen wij iets van het karakter van onze stad behouden, dan zal iedereen zich in moeten zetten om tot onorthodoxe oplossingen te komen. Het gevecht om de schaarse ruimte betreft niet alleen projectontwikkelaars, stadsbestuurders en krakers. Het gaat alle liefhebbers aan van een Amsterdam waarin verschillende culturen dwars door elkaar heen leven. Het is een kwestie van geven en nemen. Kijk maar naar het Havenbedrijf dat zich heeft gerealiseerd dat de kunstenaarskolonie te Ruigoord een extra dimensie geeft aan het havengebied en daarom een substantiële bijdrage wil leveren aan het in stand houden van die unieke plek.
Daarom roepen we BAM en de gemeente Amsterdam op, om deze kans voor de Kalenderpanden niet verloren te laten gaan. Het is nooit te laat en kan niet bestaat niet!

Sandra Rottenberg
Jaap Draaisma
Chris Keulemans
Autonoom Centrum


maandag 16 oktober 2000

Open brief over de Kalenderpanden

Ondergetekenden zijn liefhebbers van de alternatieve stadskaart. Van een Amsterdam waarin verschillende culturen dwars door elkaar heen leven. Wonen en werken, feesten en kraken, kunst en technologie, ambacht en strijd.
De Kalenderpanden zijn daar een prachtig voorbeeld van. Monumentaal gelegen tussen Artis en de nieuwe eilanden, horen ze bij de laatste vrijplaatsen van de binnenstad. De bedrijvigheid van weleer hangt er nog in de lucht; de krakers hebben er de tegenwoordige tijd in teruggebracht.
Deze week dreigen ze ontruimd te worden. Wij geloven niet in de toekomst van de binnenstad als zulke plekken eruit verdwijnen. Daarom roepen wij alle betrokkenen op om het hele plan opnieuw te bekijken. Het is heilloos om te twisten over dé Kalenderpanden. Dat zijn er twaalf. Daarvan zijn er nu vier gekraakt. Van de 48 koopwoningen die er straks moeten komen zijn er nu 37 verkocht. Er is dus, hoe je het ook bekijkt, nog speelruimte.
Wij vragen de gemeente, de projectontwikkelaar, de krakers en de aanstaande huizenkopers om het plan te herzien. De gemeente, met wethouder Stadig voorop, kan alsnog een deel van de panden behouden en daarmee zijn verse broedplaatsenbeleid eer aandoen. De BAM, die het project ontwikkelt, kan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen door een deel van de panden op de markt te zetten en een ander deel van de panden af te staan voor een ander soort woon- en werkcultuur. De krakers kunnen hun eigen manier van meedenken over de toekomst van de binnenstad voegen in de nieuwe plannen. En de aanstaande huizenkopers, zelf vaak ooit dankzij de kraakcultuur de stad binnengekomen, kunnen hun kinderen een spannende woonomgeving aanbieden, waarin ze niet alleen soortgenoten tegenkomen.
De afgelopen week hebben wij gemerkt dat de bereidheid om de koppen bij elkaar te steken er is. Het zal nog heel wat hoofdbrekens kosten. Maar dat liever dan een genante ontruiming, met alle materiële en psychologische schade van dien.

Huub van Riel, dir. Bimhuis
Erik Gerritsen, zakelijk dir. Concertgebouw
Cor Schlosser, dir. Melkweg
Tijmen van Grootheest, voorzitter CvB Gerrit Rietveld Academie
John Leerdam, dir. Cosmic Theater
Mirjam de Rijk, landelijk voorzitter Groen Links
Prof. drs Janwillem Schrofer, alg. dir. Rijksakademie van beeldende kunsten
Pierre Ballings, dir. Paradiso
Pieter Hilhorst, journalist
Jan Wolf, dir. IJsbreker
Nan van Houte, dir. Nestheaters
Maarten Kloos, dir. ARCAM
Henk Keizer, zakelijke leiding Dogtroep
XS4ALL
Liesbeth Jansen, dir. Westergasfabriek
Marleen Stikker, dir. Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media
Caroline Nevejan, adviseur CvB Hogeschool van Amsterdam
Wijnand Duyvendak, dir. Milieudefensie
Joost Flint, dir. De Digitale Stad


Woensdag 18 oktober 2000

Gestoorde raadsvergadering

Tijdens een gemeenteraadsvergadering werden aan alle raadsleden foto's van de Kalenderpanden uitgedeeld. Burgemeester Patijn werd een ingelijst exemplaar aangeboden, maar reageerde nogal onstemd. Een woordvoerder vroeg de Raad het besluit over de panden nog eens te overdenken en spoedig de "kwijtgeraakte" raadsadressen te behandelen.


Schrijf de verantwoordelijken wat je vind van de ontruiming van de Kalenderpanden:

 Duco Stadig
Wethouder Drs. D.B. (Duco) Stadig (PvdA)
Portefeuille: Grondzaken, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing

Wethouder P.C. (Pauline) Krikke (VVD)
Portefeuille: Economische Zaken, Werkgelegenheid, Bouwen, Wonen, Economie Binnenstad
Wethouder Krikke is ook kandidaat-lid voor het Dagelijks Bestuur van het ROA

Makelaar Boer Hartog Hooft
Buitenveldertselaan 5
Postbus 75168
1070 AD Amsterdam
tel 020-5405520

Projectontwikkelaar Koninklijke BAM Groep N.V.
Runnenberg 9
Postbus 20
3980 CA Bunnik
tel 030-6598988